TARIEVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAKANTIES

Priveles 30 min

Serieus aan de slag!

 1 op 1 les


Persoonlijke aandacht


Wordt aangeraden voor de serieuzere, of gevorderde  leerlingen. 


Neem elk jaar een YouTube zangcover op

27,50

Boven de 21 jaar zijn wij wettelijk verplicht om 21% BTW bovenop de lesprijs te rekenen. Een les kost dan 33,28.

Duoles 45 min

Samen leren!

Langer les met twee leerlingen tegelijk


Persoonlijke aandacht


Motiveer elkaar


Neem elk jaar een YouTube zangcover op

30,-

Boven de 21 jaar zijn wij wettelijk verplicht om 21% BTW bovenop de lesprijs te rekenen. Een les kost dan 36,30.

Duoles 30 min

Samen leren!

Les met twee leerlingen tegelijk


Persoonlijke aandacht


Motiveer elkaar


Neem elk jaar een YouTube zangcover op

20,-

Boven de 21 jaar zijn wij wettelijk verplicht om 21% BTW bovenop de lesprijs te rekenen. Een les kost dan 24,20.

Talentenklas 45 min 

Haal het beste uit jezelf!

Extra lang les (45min)


Wekelijks extra aandacht 


Mogelijkheid om een conservatorium/HBA toelating voor te bereiden


Neem elk jaar een YouTube zangcover op

41,25

Boven de 21 jaar zijn wij wettelijk verplicht om 21% BTW bovenop de lesprijs te rekenen. Een les kost dan 49,91.

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER HET LESGELD


Het jaarlijkse lesgeld wordt verdeeld over twaalf gelijke delen. Het bedrag wat maandelijks geincasseerd wordt is elke maand hetzelfde. Het is 1/12 deel van je totale lesgeld van het hele lesseizoen. Het kan dus zijn dat je in een bepaalde maand meer of minder lessen krijgt dan een andere maand, vanwege het aantal lesdagen, vakanties, e.d. Toch blijft het bedrag hetzelfde. Zo weet je waar je aan toe bent.


Opbouw van het maandbedrag:

Aantal lessen per jaar (35 stuks) x het bedrag voor een losse les = het jaarbedrag.

Jaarbedrag / 12 maanden = maandbedrag


BTW tarieven:

Boven de 21 jaar zijn we wettelijk verplicht om 21% BTW te rekenen.


Maandtarieven:

20 min prive (<21 jaar = €58,33 | >21 jaar = €70,58)

30 min prive (<21 jaar = €80,21 | >21 jaar = €97,05)

45 min prive (<21 jaar = €120,32 | >21 jaar = €145,59)

30 min duoles (<21 jaar = €58,33 | >21 jaar = €70,58)

45 min duoles (<21 jaar = €87,50 | >21 jaar = €105,88)


Voorbeeld 1:

Leerling van 12 jaar die wekelijks 20 minuten priveles drums volgt.

€20x35/12= €58,33 per maand.


Voorbeeld 2:

Leerling van 32 jaar die wekelijks 30 minuten priveles zang volgt.

€27,50x35/12 = €80,21 per maand x 1,21 (21% BTW) = €97,05 per maand.


Het lesgeld wordt in ieder geval elk jaar in september en/of december geïndexeerd met de CPI-index.

ALGEMENE VOORWAARDEN SEIZOEN 2022/2023


I Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomsten, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.


II. Overeenkomst


a. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst - de contractuele verhouding tussen YouMusic en de leerling c.q. diens rechtsgeldige vertegenwoordigers kan YouMusic slechts worden vertegenwoordigd door Tim de Wijk.

b. De leerling c.q. diens rechtsgeldige vertegenwoordigers stemmen ermee in dat YouMusic de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door docenten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

c. De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst door YouMusic van het volledig ingevulde & ondertekende inschrijfformulier + een kopie van de ID-kaart van de leerling. Een en ander laat onverlet de betalingsverplichting indien en zodra er lessen worden genoten. Bij leerlingen jonger dan 18 jaar is een handtekening van de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) van de leerling verplicht.

d. De opzegtermijn van de Overeenkomst bedraagt 1 maand tegen het einde van de maand en dient schriftelijk en per e-mail plaats te vinden.


III. Declaratie


a. De betaling van het lesgeld vindt plaats aan het einde van elke maand per automatische incasso. Het lesgeld wordt verdeeld over 12 gelijke termijnen.

b. Bij lesuitval door de docent heeft de leerling recht op een inhaalles. In het jaarrooster zijn hiervoor drie inhaalmomenten aangegeven.

Bij uitval door danwel vanwege de leerling (te laat, ziek, vergeten) kan de les niet worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld is dan ook niet mogelijk.

c. Omdat het lesgeld jaarlijks over twaalf gelijke delen wordt geïncasseerd, wordt er bij het stopzetten van de lessen een doorrekening van het betaalde lesgeld en de gevolgde lessen gemaakt. Dit kan resulteren in een teruggave, nog te betalen, of verrekening van het nog te ontvangen lesgeld. Je betaald op deze manier exact voor het aantal lessen dat je gevolgd hebt.


Eindafrekening voorbeeld 1:

Jeroen volgt 20 minuten les per week en is op 7 november 2022 (week 45) gestart. Het bleek niet zijn ding waardoor hij op 6 maart 2023 (week 10) gestopt is met de lessen. Na de eindafrekening ontvangt Jeroen in de laatste maand €31,65 terug aan te veel betaald lesgeld.


Aantal gevolgde lessen volgens het jaarrooster: 13

Kosten losse les: €20

Kosten gevolgde lessen: €20x13 = €260,00

Maandbedrag lesgeld: €58,33

Reeds betaald lesgeld: €58,33x5 (okt/nov/dec/jan/feb) = €291,65

Kosten gevolgde lessen - betaalde lesgeld = €260,00-€291,65 = €-31,65

Eindafrekening: €31,65 te ontvangen


Eindafrekening voorbeeld 2:

Sanne volgt 30 minuten les per week en is in week 35 van 2022 gestart en in week 14 gestopt van 2023 gestopt. Na de eindafrekening moet Sanne in de laatste maand €66,47 bij betalen om het totale lesgeld te voldoen.


Aantal gevolgde lessen: 26

Kosten losse les: €27,50

Kosten gevolgde lessen: €27,50x18 = €495,00

Maandbedrag lesgeld: €80,21

Reeds betaald lesgeld: €80,21x7= €561,47

Kosten gevolgde lessen - betaalde lesgeld = €561,47-€495 = €66,47

Eindafrekening: €66,47 te betalen


d. De leerling c.q. diens rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) zijn niet bevoegd het aan YouMusic verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen. Bij een mislukte incasso is de leerling c.q. diens rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.IV. Aansprakelijkheid


YouMusic is niet aansprakelijk jegens de leerling c.q. diens rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en kunnen derhalve geen grondslag voor aansprakelijkheid van zijn.


V. Lessen


In de schoolvakanties zoals vastgesteld door de overheid en op nationale feestdagen zoals vastgesteld door de overheid wordt er geen drumles gegeven. In het jaarrooster vind je alle lesdagen voor het lesjaar.


Deze algemene voorwaarden zijn op 19-09-2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

PRIVACY VERKLARING


YouMusic Zwolle, gevestigd aan de Rietweg 10 8041AK te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken.
YouMusic Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam; geslacht; adresgegevens; geboortedatum; telefoonnummer en e-mailadres.


YouMusic Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen.
Het afhandelen van uw betaling; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; u te informeren over wijzigingen van onze diensten. YouMusic Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Als u geen overeenkomst meer heeft met YouMusic Zwolle zullen uw persoonsgegevens uit het gegevensbestand verwijderd worden.
YouMusic Zwolle bewaart uw adresgegevens maximaal 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden.


YouMusic Zwolle deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YouMusic Zwolle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturennaar timdewijk@gmail.com Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen. YouMusic Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Uw gegevens worden in een beveiligd offline bestand bewaard.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

YouMusic Zwolle kan deze privacyverklaring wijzigen.


Privacyverklaring 11 februari 2022

LESROOSTER JAAR 2023-2024


Download hier het jaarrooster voor 2022-2023.